transparent logo del av Enter redovisning AB Stockholm

Årsredovisning

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisning är en finansiell rapport som sammanfattar och presenterar ett företags ekonomiska resultat, ställning och kassaflöde under ett räkenskapsår. Det är en obligatorisk rapport som företag är skyldiga att upprätta och lämnas in till Bolagsverket.

fakturor och kvitton för årsredovisning

Vilka företag behöver upprätta en årsredovisning?

Alla företag, oavsett företagsform och storlek, är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning för varje räkenskapsår. Vilken typ av regelverk som ska följas beror på företagsformen och ibland även på verksamhetens storlek. 

 • Om ditt företag har en omsättning upp till tre miljoner kronor, får man upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket.
 • Om ditt företag klassificeras som ett mindre företag har du möjligheten att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna. Dessa regler är utformade för att underlätta redovisningsprocessen för mindre företag.
 • Om ditt företag är ett större aktiebolag, måste årsredovisningen upprättas enligt huvudregelverket K3. K3-reglerna är mer detaljerade och omfattande än K2-reglerna och syftar till att ge en mer ingående och utförlig redovisning av företagets ekonomiska ställning, resultat och kassaflöden.

Vad räknas som ett större företag inom årsredovisning?

Om ditt företag uppfyller mer än ett av följande villkor två år i rad, klassas det som ett större företag.

 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning
 • Mer än 50 anställda i medeltal

Årsbokslutet används oftast av mindre företag och enskilda näringsidkare för att uppfylla sina redovisningsskyldigheter gentemot Skatteverket och andra myndigheter. Det behöver vanligtvis inte offentliggöras eller lämnas till externa intressenter.

 

Årsredovisningen är en mer omfattande rapport som vanligtvis används av större företag och företag som är aktiebolag. Den inkluderar bland annat en balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och en årsberättelse. Årsredovisningen har ett större syfte att ge en detaljerad och transparent bild av företagets ekonomiska prestation och ställning

Det finns flera anledningar till varför vi har en årsredovisningslag och syftet med en årsredovisning.

 • Informationsgivande

  Årsredovisningen syftar till att ge intressenter, såsom aktieägare, potentiella investerare, kreditgivare, anställda och samarbetspartners, en omfattande och detaljerad bild av företagets ekonomiska prestationer och ställning. Genom att tillhandahålla noggrann och relevant information hjälper den intressenterna att fatta välgrundade beslut och bedöma företagets ekonomiska hälsa.
 • Transparens och ansvarsskyldighet

  Årsredovisningen främjar transparens och ansvarsskyldighet genom att ge en öppen redogörelse för företagets ekonomiska aktiviteter. Den ger intressenter möjlighet att utvärdera företagets förvaltning av tillgångar, kapitalstruktur, resultatgenerering och riskhantering
 • Lagkrav och reglering

  Årsredovisningen är en juridiskt bindande rapport och upprättas enligt de gällande redovisningsstandarderna och lagstiftningen. Genom att följa dessa regler uppfyller företaget sina skyldigheter gentemot bland annat myndigheter.
 • Historisk analys och framtidsperspektiv

  Årsredovisningen ger en möjlighet att analysera företagets historiska finansiella prestationer och ställning. Genom att utvärdera tidigare resultat och trender kan intressenter få insikter om företagets utveckling över tid. Dessutom kan årsredovisningen ge en grund för att bedöma företagets framtida potential och risker.

Ta hjälp av Enter med årsredovisningen och mycket annat

Välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Vi kanske har lösningar som passar ert företag och arbetssätt?

Kontaktförmulär

Hur vi som redovisningsbyrå kan hjälpa er med årsredovisning

Enter Redovisning är en redovisningsbyrå i Stockholm som bland annat erbjuder noggrann årsredovisning. Hos oss jobbar auktoriserade redovisningskonsulter, som hjälper er att sammanställa en årsredovisning som är korrekt och följer alla lagar.

Bra att känna till kring årsredovisning

Vad behöver finnas med i årsredovisning?

 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Noter som kompletterar info från balans- och resultaträkningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Kassaflödesanalys (större företag)

Balansräkning

En balansräkning behöver finnas med, vilket är en rapport som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Denna är till för att ge en överblick över företagets ekonomiska ställning och hur resurserna är fördelade.

Resultaträkning

Resultaträkningen i en årsredovisning visar företagets intäkter och kostnader under ett räkenskapsår. Genom att dra bort kostnaderna från intäkterna får man fram nettoresultatet, vilket visar om företaget har gått med vinst eller förlust under perioden.

Noter

Noter till årsredovisningen ger ytterligare information och förklaringar till siffrorna i årsredovisningen. Noterna innehåller utförliga uppgifter som kompletterar och förtydligar vad som presenteras i balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Noter gör att årsredovisningen blir mer transparent och tillförlitlig.

Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en sammanfattande beskrivning av företagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. I förvaltningsberättelsen kan företagets styrelse och ledning redogöra för olika händelser och förändringar som kan ha påverkat företaget under året. Även presentera viktiga framsteg och strategiska initiativ.

Kassaflödesanalys

För större företag behöver man inkludera en kassaflödesanalys som analyserar och rapporterar företagets inflöden och utflöden av kassa. Den fokuserar på företagets verkliga kassaflöden och ger insikt i dess likviditet och kassaflödesposition.

Ofta delas det upp i tre huvudkategorier: operativt kassaflöde, investeringskassaflöde och finansieringskassaflöde. 

Vi på Enter vet att en årsredovisning tar tid att och finns därför till för er om ni vill boka ett digitalt eller fysiskt möte för att diskutera era förutsättningar och hur vi kan hjälpa er!

Jean Haddad är grundare av Enter redovisning

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Jean Haddad är grundare av Enter redovisning

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Revision och granskning

När årsredovisningen börjar falla på plats

Revision innebär en noggrann och oberoende granskning av företagets årsredovisning samt bokföring av en auktoriserad revisor. Som revisor utför man olika kontroller för att bland annat verifiera att företagets ekonomiska transaktioner och redovisningsprinciperna stämmer.

Efter att revisionen är klar utfärdar revisorn en revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen innehåller revisorns oberoende bedömning av årsredovisningens riktighet och om den följer tillämpliga redovisningsregler och principer

Årsredovisningen ska skrivas under

Innan årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket ska den signeras av alla styrelsemedlemmar under en årsstämma.

årsredovisning

När behöver man senast lämna in en årsredovisning?

En årsredovisning ska senast lämnas in sju månader efter räkenskapsårets slut. Hos bolagsverket kan du kontrollera när just ert räkenskapsår tar slut.

Exempel: Om räkenskapsåret tar slut 31 januari 2023 behöver årsredovisningen senast vara inlämnad 31 augusti 2023. Vi rekommenderar att man börjar i god tid, eftersom årsredovisningen kan ta tid och det finns andra datum man behöver förhålla sig till innan allt är klart. T ex att kallelse till årsstämma sker i god tid samt att en årsredovisning behöver vara klar en viss period innan dess.

kalender, när måste man lämna in årsredovisning

Vad händer om man lämnar in försent?

Om man inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. I vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i rätt tid åtalas för bokföringsbrott.

Vikten av att anlita Enter för årsredovisning

Det är av stor betydelse att företag anlitar en pålitlig och erfaren partner för att hantera sin årsredovisning och här är vi på Enter det perfekta valet.

Expertis: Enter har en stark kompetens och erfarenhet inom redovisning och revision, vilket garanterar att årsredovisningen upprättas enligt de aktuella lagar och regler. 

Noggrannhet och tillförlitlighet:  Vi säkerställer att alla finansiella uppgifter är korrekta och pålitliga, vilket ger företaget och dess intressenter förtroende och trygghet.

Effektivitet:  Enter arbetar effektivt och i tid för att slutföra årsredovisningen, vilket ger företaget möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och andra viktiga frågor. 

Skräddarsydda lösningar: Vi på Enter anpassar oss efter ert företags specifika behov och erbjuder därmed skräddarsydda lösningar som passar alla.

Rådgivning och support: Vi är mer än bara en redovisningsbyrå. Vi fungerar som en rådgivare och stödjer företaget med värdefulla insikter och rekommendationer för att förbättra ekonomisk styrning och resultat. 

Genom att anlita Enter kan ni vara säkra på att er årsedovisning hanteras på ett professionellt och pålitligt sätt!

transparent logo för enter AB Stockholm

Enter Redovisning AB Box 7337 103 90 Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 8
111 56 Stockholm

Ring oss här

Maila oss här

Transparent ikon
Enter Redovisning är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Logga in